Činnost Rady školy 2006 - 2008

Stručný přehled činnosti školské rady (ŠR)

- 1. ustavující jednání ŠR svolal ředitel školy na 19. 1. 2006.
Byl zpracován a schválen jednací řád ŠR a byla zvolena předsedkyně. Současně bylo schváleno zveřejnění ŠR na webových stránkách školy.

- 2. jednání ŠR proběhlo 20. 4. 2006.
Byl projednán rozbor výsledků hospodaření školy a výroční zpráva o hospodaření za rok 2005. Byl projednán také plán investičních akcí a oprav a rozpočet na rok 2006. Ředitel školy informoval o vývoji počtu žáků a byla projednána rámcová náplň příštích jednání ŠR.

- 3. jednání ŠR proběhlo 17. 10. 2006.
Byla projednána a schválena výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005 – 2006. Dále ŠR projednala a schválila školní řád a jeho doplnění a také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Seznámila se s problémy přípravy výstavby sportoviště v areálu obou sousedících škol (dříve 5. a 9. ZŠ). V diskusi bylo poukázáno na nutnost zavést při lyžařském výcviku dětí povinné použití ochranných přileb. Metodika MŠ i OŠKMaT nošení přileb pouze doporučuje a v praxi se tohoto doporučení využívá jen velmi málo.

- 4. jednání ŠR proběhlo 1. 3. 2007.
Byly projednány výsledky hospodaření školy za rok 2006. ŠR projednala plán investičních akcí a návrh rozpočtu školy na rok 2007. Byla diskutována problematika rozsahu mimoškolní činnosti škol. ŠR byla také seznámena se záměrem zřídit funkci školního psychologa.

- 5. jednání ŠR proběhlo 21. 6. 2007.
ŠR byla seznámena s návrhem Školního vzdělávacího programu, podle kterého budou již od 1. 9. 2007 pracovat 1. a 6. ročníky. Návrh projednala a současně ocenila práci koordinátora programu a spolupracujících pedagogů na tomto velmi obsáhlém, pro školu závažném dokumentu. Dále se seznámila se souvisejícími novými kriterii klasifikace prospěchu žáků a tato schválila. Zabývala se stoupajícím počtem krádeží a dalšími negativními jevy v chování žáků. Podpořila snahu školy řešit problematiku užívání mobilních telefonů žáky a přinášení dalších věcí, které nesouvisí s vyučovacím procesem, změnou ve školním řádu.

- 6. jednání ŠR proběhlo 11. 10. 2007.
Byla projednána a po diskusi schválena výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 – 2007. Projednala také doplnění klasifikačního řádu. Seznámila se s průběhem mezinárodní soutěže „Tvorba multimediálních prezentací moravskoslezského kraje“, jejíž vyhodnocení bylo připraveno na listopad 2007. Byla také informována o průběhu mezinárodního projektu „Bájný svět pověstí a legend“, kde škola úspěšně reprezentovala naše město. Byla podána stručná informace o postupu řešení majetkových problémů, souvisejících s budoucí výstavbou sportovního areálu.

- 7. jednání ŠR proběhlo 21. 2. 2008
Jednání proběhlo v prostorách Mateřské školy na ulici Lískovecké. Školská rada se seznámila s její činností a prohlédla si prostory školky. Dále projednala výsledky hospodaření školy v roce 2007, návrh rozpočtu na rok 2008 včetně plánu investičních akcí a oprav.

- 8. jednání ŠR proběhlo 30. 9. 2008
Byla projednána a po diskusi schválena výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 – 2008. ŠR projednala také návrh dodatku klasifikačního řádu. Jednalo se o návrh opatření ke snížení absence žáků v hodinách tělesné a pracovní výchovy. Dále projednala výsledky školní inspekce, která proběhla ve dnech 7. – 11. ledna 2008. Vzala na vědomí, že škola byla ve všech zkoumaných oblastech hodnocena kladně. Ředitel školy informoval o postupu oprav a rekonstrukcí ve škole a o dalších potřebných opravách a investicích. Členové ŠR přislíbili pomoc při jejich zajišťování. Byli informováni i o tom, že v příštím roce už nebrání majetkové problémy výstavbě sportovního areálu. Ing. Dannhoferová požádala o ukončení jejího členství ve ŠR. Jelikož první tříleté období končí koncem tohoto roku, není nutné tento problém řešit.

- 9. jednání ŠR proběhlo 13. 11. 2008
Jednalo se o poslední hodnotící jednání. Předsedkyně Ing. Brožová přednesla souhrnnou zprávu o činnosti ŠR za uplynulé tři roky. Poděkovala členům rady za vykonanou práci a řediteli školy za vzornou spolupráci. V závěru ŠR konstatovala, že první období funkce ŠR bylo přínosné pro pochopení jejího významu a byl vytvořen základ pro možnost rozvíjení její činnosti pro školu i zřizovatele i nad rámec jejích zákonných povinností.

Kontakt

5. ZŠ

info5zs@mcnet.cz

El. Krásnohorské 2254
Frýdek-Místek
738 01

+420 558 630 346 (stará budova)
+420 555 531 651 (stará budova)
+420 558 604 247 (nová budova)

Vyhledávání

NOVINKY

V této rubrice nejsou žádné články.
 
 
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode