StatuT

 

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

 

při ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254


 1. Školská rada je orgánem spoluúčasti rodičů, učitelů a dalších pracovníků na činnosti školy.

 2. Školskou radu (ŠR) svolává předseda nejméně 2x ročně.

 3. Program jednání ŠR určuje předseda ve spolupráci s ředitelem školy.

 4. Materiály pro jednání ŠR jsou připravovány a předkládány v písemné nebo elektronické formě.

 5. Školská rada schvaluje:
 6. - výroční zprávu o činnosti školy
  - školní řád a navrhuje změny
  - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 7. Školská rada projednává a vyjadřuje se:
  - k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  - k zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  - k návrhu rozpočtu na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  - projednává inspekční zprávy ČŠI,
  - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 8. O jednání je veden protokolární zápis, který podepisuje předseda a stanovený ověřovatel.
 9. Zápis obsahuje:
  - datum konání
  - záznam o prezenci
  - usnesení
 10. Zasedání ŠR je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

 11. Usnesení ŠR je schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.

Ve Frýdku-Místku 19.1.2006
  

Kontakt

5. ZŠ

info5zs@mcnet.cz

El. Krásnohorské 2254
Frýdek-Místek
738 01

+420 558 630 346 (stará budova)
+420 555 531 651 (stará budova)
+420 558 604 247 (nová budova)

Vyhledávání

NOVINKY

V této rubrice nejsou žádné články.
 
 
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode